Τα πεδία ενδιαφέροντος της Εργοθεραπείας αφορούν ένα ευρύ φάσμα διαταραχών που σχετίζονται με το Καρδιαγγειακό, το Νευρικό , το Μυϊκό και το Ερειστικό σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί , ότι πολύ σημαντική είναι η προσφορά της Εργοθεραπείας και στις παθήσεις που οφείλονται σε Αναπτυξιακές , Ψυχιατρικές και Γηριατρικές διαταραχές.

Τι ειναι η Εργοθεραπεια

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν: εκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων (Αmerican Οccupational Τherapy Αssociation, 1981).

Περισσότερα